Privacy statement (AVG)

Privacy Statement AVG Tivoli TC

Tivoli Tennisclub Meppel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy statement AVG willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tivoli Tennisclub Meppel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Statement AVG
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; persoonsgegevens zullen echter worden gedeeld met Lisa (KNLTB.Club, een online ledenadministratie van de KNLTB) en de Sociteitsvereniging Tivoli.
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tivoli Tennisclub Meppel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement AVG, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Tivoli Tennisclub Meppel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
- Het versturen van nieuwsbrieven

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tivoli Tennisclub Meppel de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Geslacht
- Adres
- Woonplaats
- Geboortedatum
- Telefoon nummer
- Mobiel nummer
- E-mail adres;
- Bankgegevens

Voor juniorleden jonger dan 16 jaar geldt dat de ouders/verzorgers toestemming moeten geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief of voor het plaatsen van foto's op sociale media of de website waarop het juniorlid duidelijk zichtbaar is.

Uw persoonsgegevens worden door Tivoli Tennisclub Meppel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst, tot 2 jaar na opzegging van de overenkomst in de ledenadministratie en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy statement AVG nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Tivoli Tennisclub Meppel
Catharinastraat 27a
7941 JD Meppel
[email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 522 253 856

Address

Catharinastraat 27a
7941 JD Meppel