Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Tivoli TC Incl. Baanreglement:

(Na wijzigingen in 1986, 1987, 1990, 1993, 2008 en 2014)

Art. 1 - Het lidmaatschap
Krachtens artikel 4 van de Statuten zijn: a. Seniorleden; zij die op de eerste januari van het verenigingsjaar de 17-jarige leeftijd hebben bereikt. b. Juniorleden; zij die op de eerste januari van het verenigingsjaar de 17-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt.

Art. 2 - Opzeggingen
Opzegging van het lidmaatschap door of namens het lid dient schriftelijk, dan wel via e-mail naar [email protected], aan de secretaris van het bestuur en wel tenminste 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar (art. 6.2 - Stat.). Ingeval van te late opzegging blijft de contributie voor het volgende verenigingsjaar ten volle verschuldigd tenzij het bestuur anders besluit (art. 6.8 - Stat.).

Art. 3 - Het verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober daarop volgend (art. 11.1 - Stat.)

Art. 4 - De contributies
De contributies en andere afdrachten aan de vereniging dienen na ontvangst van de nota (resp. acceptgirokaart) voor 15 april van het lopende verenigingsjaar te worden betaald. Voor betalingen die niet tijdig ontvangen zijn, zal de penningmeester administratiekosten in rekening brengen van 10% van het verschuldigde bedrag, dit met een minimumbedrag van vijfentwintig euro per niet betaald bedrag, zulks onverminderd de bevoegdheid van het bestuur, om het ingebreke blijvende lid overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de Statuten te schorsen of uit te sluiten van het lidmaatschap. Leden, die niet voldaan hebben aan hun financiële verplichtingen zijn uitgesloten van activiteiten op het 'Tivoli-park'. Het bestuur zal deze leden de toegang tot het park of het verblijf op het park ontzeggen. Tevens zal het bestuur haar vordering uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder (of incassobureau) , waarbij de gerechtelijke, zowel als buitengerechtelijke incassokosten, met de wettelijke rente op het betreffende lid verhaald zullen worden.

Art. 5 - Adreswijzigingen
Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of via de e-mail te worden opgegeven bij de ledenadministratie. Het e-mailadres hiervoor is [email protected].

Art. 6 - Aanmeldingen
Aanmeldingen voor het lidmaatschap van de vereniging kunnen alleen geschieden middels een door het bestuur daarvoor aangewezen formulier. Op dit aanmeldingsformulier moet worden vermeld de naam, voornaam, woonplaats, adres, telefoonnummer, e-mail adres en geboortedatum van het aan te melden lid, alsmede voor junioren of de ouder(s) wel of geen lid is (zijn) van de Sociëteitsvereniging 'Tivoli gevolgd door een gedateerde ondertekening. Dit formulier dient teruggestuurd te worden aan de ledenadministratie.

Art. 7 - De aansprakelijkheid
1 - Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die door hem wordt aangebracht aan eigendommen van de Vereniging of van derden of aan de bij de Vereniging in gebruik zijnde banen, opstallen en andere zaken.
2 - De Vereniging, of één of meer van haar bestuurders, draagt op generlei wijze verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard ook, van leden en/of van derden, welke op of bij het tennispark aanwezig zijn.
3 - De Vereniging, of één of meer van haar bestuurders, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm ook, die door leden en/of derden, al of niet met eigendommen van de Vereniging of bij haar in gebruik zijnde zaken, wordt toegebracht aan leden en/of derden of hun goederen.
4 - Reizen in het kader van door de Vereniging georganiseerde activiteiten of van toernooien en wedstrijden, of waaraan in verenigingsverband wordt deelgenomen, geschieden geheel op eigen risico.

Art. 8 - De introductie
1 - Introductie van niet-leden op onze banen is alleen toegestaan met toestemming van een bestuurslid.
2 - Ieder lid kan slechts één niet-lid introduceren.
3 - Een herhaalde introductie van een inwoner van de gemeente Meppel of van één van de omliggende gemeentes, is niet mogelijk
4 - Een introducé mag slechts onder geleide van zijn introductor van de banen gebruik maken.
5 - De introductor is verantwoordelijk voor zijn introducé.
6 - Een introductie dient direct te worden beëindigd indien de beschikbare baanruimte onvoldoende is om de aanwezige leden, die dat willen, te laten tennissen.

Het baanreglement:

Art. 9 - Het betreden van de banen is alleen toegestaan met geschikte tennisschoenen (met vlakke zool en zonder grof profiel ??). Officiële tenniskleding op de baan is verplicht, een en ander conform de reglementen van de K.N.L.T.B.

Art. 10 - Een ieder is verplicht ervoor te zorgen, dat de banen na gebruik direct worden geveegd. Dit geldt niet als de banen vochtig zijn. Als de banen vochtig zijn mag er niet geveegd worden.

Art. 11 - Het is ten strengste verboden handelingen van enigerlei aard aan de banen te verrichten. Dit is alleen voorbehouden aan de groundsman, leden van de technische commissie of derden onder begeleiding van de technische commissie.

Art. 12 - Het roken op de baan is absoluut verboden. Hou daar goed rekening mee, mocht je zien dat iemand wel op de baan rookt, spreek dan die persoon daar op aan en wijs hem/haar op het verbod. De banen zijn per slot van rekening van ons allemaal. Ook het nuttigen van alcoholische dranken op de baan is absoluut verboden, hiervoor geldt hetzelfde als hiervoor aangegeven ten aanzien van het roken op de baan.

Art. 13 - Een ieder dient de kleedruimtes en de toiletten schoon en netjes te houden. Schoenen e.d. dienen buiten te worden uitgeklopt.

Art. 14 - Fietsen dienen in de fietsenrekken te worden gestald, dus niet tegen of binnen de hekken plaatsen.

Art. 15 - Het baangebruik dient te geschieden overeenkomstig het Baanindelingsschema. De trainer/ster heeft het recht, ten behoeve van de lessen, incidentele wijzigingen aan te brengen in het Baanindelingsschema. Zijn/haar aanwijzingen in deze moeten worden opgevolgd.

Art. 16
1- Zowel senioren als junioren mogen afschrijven volgens het Baanindelingsschema, doch uitsluitend op de voor hen aangewezen banen en uren.
2 - Het afschrijven dient te geschieden door op het afschrijfbord met een krijtje in de betreffende baankolom de naam en de tijd te schrijven.
3 - Afschrijven mag alleen geschieden op de dag dat men wil spelen, en wel vanaf 's morgens 7.30 uur.
4 - Een tweetal senioren mag voor maximaal één uur per dag afschrijven en een tweetal junioren voor maximaal een half uur per dag. Hierna moet de baan weer voor andere gegadigden worden vrijgegeven.

Art. 17 - Enkelspelen zijn na 18.00 uur alleen toegestaan wanneer er voldoende baanruimte beschikbaar is. Zijn er wachtenden, dan dienen er zoveel mogelijk dubbels (vier-tallen) te worden gevormd. Zij die 's avonds na 18.00 uur reeds in een dubbelpartij hebben meegespeeld, kunnen voor die avond geen recht meer doen gelden op speelruimte op andere banen en uren; zelfs niet als zij hadden afgeschreven voor een ander uur dan waarop zij hebben gespeeld.

Art. 18
1- Op de algemene-toss-uren (at.) kan niet worden afgeschreven. Alle aanwezige leden die dan willen spelen zijn dan gelijkelijk speelgerechtigd.
2 - Op algemene-toss-uren worden zoveel mogelijk 4- tallen gevormd door middel van het toss-systeem: alle rackets op een rij, waaruit iemand er 'blind' vier aanwijst, waarvan de eigenaars zullen spelen. Na een set of een half uur wordt er opnieuw getosst voor een volgend viertal. Uitvallers in een vorige ronde spelen zoveel mogelijk mee in de volgende ronde.
3 - Indien er op een algemeen-toss-uur met minder dan 4 personen wordt gespeeld, dan hebben gegadigden het recht om mee te spelen, zelfs wanneer er nog banen vrij zijn.

Het bestuur:

Art. 19
1 - Nieuwe bestuursleden worden verkozen op voordracht van het zittende bestuur of van tenminste 10 stemgerechtigde leden.
2 - Verkiezing van bestuursleden geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering éénstemmig goedkeurt dat er mondeling wordt gestemd.
3 - Een mondelinge stemming is niet mogelijk indien er tussen twee of meer personen moet worden gestemd.

Art. 20
1 - Jaarlijks treden 2 bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster, waarbij de volgorde van toetreding zoveel mogelijk ook de volgorde van aftreding bepaalt.
2 - Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
3 - Indien een bestuurslid wenst af te treden dient hij of zij dit minimaal 6 maanden voor het einde van het bestuursjaar schriftelijk dan wel via de e-mail kenbaar te maken aan zijn of haar medebestuursleden.

Art. 21 - Het bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen, welke een bedrag van 4500 euro niet te boven gaan; zulks ter vaststelling van het bedrag als bedoeld in art. 10.2c. van de statuten.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 522 253 856

Address

Catharinastraat 27a
7941 JD Meppel